Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný si výrobok vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok výrobok neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je výrobok neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným doručovateľom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku  odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia od doručovateľa.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov Think Bigger, s.r.o.. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti Think Bigger, s.r.o. za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) doručí kupujúci reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) a záručného listu do spoločnosti Think Bigger, s.r.o., na adresu: Topoľová 16, 811 04 Bratislava.  

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou (špedičná spoločnosť, pošta, atď). V prípade zaslania výrobku na reklamáciu touto formou je kupujúci povinný priložiť Reklamačný formulár s popisom reklamovanej vady, ktorý je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a je k dispozícii aj na adrese sídla predávajúceho. V prípade zaslania vadného výrobku na reklamáciu prepravnou službou- na vlastné náklady- na adresu reklamačného oddelenia predávajúceho (výrobok, ktorý bude zaslaný na náklady Predávajúceho nebude prijatý), označí kupujúci zásielku na viditeľnom mieste nápisom "REKLAMÁCIA".

Zásielka určená na reklamáciu musí obsahovať:

  • reklamovaný výrobok vrátane kompletného príslušenstva
  • kópiu nákupného dokladu
  • platný záručný list
  • riadne vyplnený Reklamačný formulár (obsahujúci podrobný popis závady a špecifikácia práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje)
  • prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania výrobku
  • dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). 

V prípade zaslania vadného výrobku na reklamáciu je kupujúci povinný odovzdať výrobok kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného výrobku- najlepšie v pôvodnom obale. Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu výrobok, pokiaľ nebude vhodne zabalený a odovzdaný s požadovanými súčasťami, príslušenstvom a dokumentmi.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného výrobku reklamáciu na mieste vybaví; pokiaľ nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď, prijme reklamovaný výrobok do reklamačného konania a o tomto vyhotoví písomný zápis. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.Ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa vada týka len súčasti výrobku, výmenu tejto súčasti. Ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, môže Predávajúci vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za bezvadný výrobok. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako výrobok bez vady, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od zmluvy (kúpy) odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. 

O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie Predávajúci kupujúceho vopred dohodnutým spôsobom (prostriedky komunikácie na diaľku alebo písomne). Pokiaľ bol výrobok zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. Práva zo zodpovednosti za vady výrobku, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.Komplexné informácie ohľadom reklamácií nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach v časti Reklamačný poriadok.

Pri vrátení výrobku vyplňte prosím priložený dokument alebo môžete tiež využiť náš kontaktný formulár: 

Kontaktný formulár